Jak zostać agentem ubezpieczeniowym?

Wydawać by się mogło, że posiadanie własnej agencji ubezpieczeniowej to prosty sposób na życie i zarabianie. Jednak agentem ubezpieczeniowym może zostać osoba, która poza wykształceniem co najmniej średnim, nie była karana, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz zda egzamin państwowy, poprzedzony wieloma szkoleniami i wewnętrznym egzaminem towarzystwa ubezpieczeniowego. Zdobycie licencji uprawnia do wykonywania czynności na rzecz towarzystwa w pełnym niemal zakresie. Kryteria , jakie musi spełniać agent ubezpieczeniowy określa ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Po spełnieniu wszystkich warunków i uzyskaniu licencji możliwe będzie świadczenie na rzecz firmy / towarzystwa, polegających głównie na pozyskiwaniu klientów, zawieraniu umów ubezpieczenia, wykonywaniu wszelkich działań przygotowawczych przed podpisaniem polisy, uczestniczeniu w administrowaniu i pozyskiwaniu danych wynikających z umów.

Świadczenie takiej pracy wiąże się też z odpowiedzialnością. Multiagent, czyli osoba współpracująca z wieloma towarzystwami ubezpieczeń odpowiada w pełni za ewentualne szkody powstałe na skutek pracy. Zwykle tacy agenci posiadają ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej (szczegóły opisuje art. 11 ust. 2-3 wspomnianej ustawy). Agent, który nie wykupi polisy podlegać może karze w wysokości do 1000 Euro, a umowę OC trzeba będzie zawrzeć tak czy inaczej.

Etapy i egzaminy

Pierwszy etap to szkolenia w towarzystwie ubezpieczeniowym. Kandydat dowie się tam wszystkiego, co pozwoli mu swobodnie poruszać się po poszczególnych produktach ubezpieczeniowych, pozna zasady ich działania, wyłączenia i ceny. Musi znać podstawy prawne działalności agenta, by nie działać na szkodę klientów. Po zakończeniu szkolenia kolejnym krokiem jest egzamin. Tematykę określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14. października 2014 r. Na egzaminie znajdą się zapewne pytania dotyczące zagadnień koniecznych do prawidłowego wykonywania czynności, w tym także dotyczące zakładu, na rzecz którego prowadzona będzie działalność. Test jednokrotnego wyboru zawiera 100 pytań podzielonych na bloki tematyczne. Egzamin jest pisemny, dopuszczalną formą jest test online, o ile towarzystwo zapewni odpowiednie ku temu warunki.

Jeśli egzamin zdamy to kolejnym etapem jest podpisanie umowy z firmą ubezpieczeniową i otwarcie działalności gospodarczej. Potrzebna będzie również licencja wydana przez KNF i wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych. W przypadku zaprzestania świadczenia usług na rzecz towarzystwa w terminie 7 dni ubezpieczyciel musi złożyć wniosek o wykreślenie agenta z rejestru.